"DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> Onderzoeksgroep Milieu- en Ruimtebeheer Onderzoeksgroep Milieu- en Ruimtebeheer
Onderzoeksgroep Milieu- en RuimtebeheerOnderzoeksgroep  MILIEU-  EN  RUIMTEBEHEER

Terreinen

Hier vindt u een overzicht van alle bedrijventerreinen die actief deel uitmaakten van het project 'Bedrijventerreinmanagement'. Via het linkermenu kunt u navigeren doorheen het profiel van elk terrein. Onder het deel situering wordt het bedrijventerrein in zijn omgeving geplaatst en wordt de aard van de bedrijvigheid op het terrein gespecificeerd.

In een tweede deel wordt ingegaan op de werking van het parkmanagement op het desbetreffende bedrijvenpark. De actoren die het management van het bedrijventerrein op zich nemen worden belicht en ook de taken die zij uitvoeren worden beschreven.

In een derde luik wordt een clusterfiche gepresenteerd waarin de verschillende clusteractiviteiten worden opgenomen. Aandacht gaat naar de domein en de aard van de acties maar ook naar de implicaties m.b.t. de triple bottom line en de JERTS indeling.

MRB