"DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> Onderzoeksgroep Milieu- en Ruimtebeheer Onderzoeksgroep Milieu- en Ruimtebeheer
Onderzoeksgroep Milieu- en RuimtebeheerOnderzoeksgroep  MILIEU-  EN  RUIMTEBEHEER

Projecten

De onderzoeksgroep Milieu- en ruimtebeheer (MRB) is sinds 1998 betrokken bij clusterprojecten op bedrijventerreinen, eerst intern op de wetenschapsparken van de UGent, later ook extern op Vlaamse en Zuid-Nederlands terreinen. Sinds 2003 worden de wetenschapsparken van de UGent door MRB als pilootterreinen gehanteerd voor duurzame samenwerking. Diverse onderzoeksprojecten hebben de evolutie naar parkmanagement op deze terreinen ondersteund en hebben aldus de basis gelegd voor een ruimer netwerk van bedrijvenclusters die beroep doen op de expertise en de knowhow van de onderzoeksgroep.

Lopend

Ecoclusters: bevordering van industriële symbiose

 • Betreft: De bedoeling van het project is om in eerste instantie een aantal initiatieven rond industriële symbiose te evalueren en te achterhalen welke kansen en obstakels er momenteel zijn om industriële symbiose verder uit te bouwen. Op basis hiervan zal een kader uitgewerkt worden om de uitwisseling van materiële reststromen binnen ecoclusters structureel te ondersteunen. Dit kader omvat de specificaties van een databank/structuur die de vraag en aanbodzijde in kaart brengt aangevuld met een lijst van aanbevelingen en randvoorwaarden die moet toelaten om de marktwerking effectief en op ecologisch verantwoorde manier te laten gebeuren. Voor deze studie wordt als piloot reststroom biomassa naar voor geschoven.
 • Financier: Departement Leefmilieu, Natuur en Energie - OVAM
 • Promotor: VITO
 • Samenwerking met: VITO
 • Looptijd: 01 maart 2011 - 28 februari 2012

Groen op industrieterreinen (GRINT)

 • Betreft: De bedoeling van het project is een win-win situatie te creëren betreffende de werkgelegenheid voor ondernemingen uit de sociale economie en de uitstraling van bedrijventerreinen door middel van een ecologisch en collectief uitgevoerd groenbeheer.
 • Financier: Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie
 • Promotor: ProNatura
 • Samenwerking met: Vosec, Grontmij, AVBS, BFG, Eneco
 • Looptijd: 01 november 2010 - 31 oktober 2011

Gezondheidsbevordering in KMO's (Health)

 • Betreft: Het bevorderen van de gezondheid van werknemers in KMO's op bedrijventerreinen (en dus het bevorderen van de sociale duurzaamheid). Het project focust zich op beweging en gezonde voeding om dit doel te bereiken.
 • Financier: Europees Sociaal Fonds (ESF)
 • Promotor: Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie en Ziektepreventie (VIGeZ)
 • Samenwerking met: VIGeZ, Unizo, IDEWE, Sporta, Provikmo, bedrijvenvereniging De Prijkels, POM Antwerpen
 • Looptijd: 1 juli 2009 - 30 juni 2011

Terreinontwikkeling en energieclustering in nood en opportuniteit

 • Betreft: Het onderzoek gaat verder in op het management van energieclustering, alsook op het ruimtelijk management van bedrijventerreinen, die al dan niet gemengd worden met andere functies. Naast het theoretische aandeel in het onderzoek, verder wordt naar traditie van de onderzoeksgroep tevens ingezoomd op de toepassing van duurzame bedrijventerreinen en parkmanagement, hetgeen uitmondt in praktische dienstverlening.
 • Financier: West-Vlaamse Intercommunale (WVI)
 • Promotor: prof. Van Eetvelde
 • Samenwerking met: West-Vlaamse Intercommunale (WVI)
 • Looptijd: 1 september 2008 - 31 augustus 2010

Sustainable energy technologies (SET)

 • Betreft: IOF-valorisatieconsortium met betrekking tot duurzame energietechnieken
 • Financier: Universiteit Gent - Industrieel Onderzoeksfonds
 • Promotor: prof. Vandevelde
 • Samenwerking met: UGent Faculteit Ingenieurswetenschappen (FirW) en Hogeschool West-Vlaanderen (HoWest)
 • Looptijd: 1 november 2008 - heden

Climate change And Changes in SPAtial structures in Flanders - Research project (CcASPAR)

 • Betreft: Aanpassing van ruimtelijke structuren ingevolge klimaatsverandering
 • Financier: Instituut voor de aanmoediging van innovatie door Wetenschap en Technologie in Vlaanderen (IWT)
 • Promotor: prof. Allaert
 • Samenwerking met: UGent Faculteit Ingenieurswetenschappen (FirW), Studiegroep Omgeving CVBA, UGent Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen (FBW), Instituut voor Milieuvraagstukken (Vrije Universiteit Amsterdam), UGent Faculteit Wetenschappen (FW), Faculteit Wetenschappen (Universiteit Antwerpen) en Hogeschool Gent (Campus Melle)
 • Looptijd: 1 januari 2009 - 31 december 2012

Afgelopen

Material, energy and water management in industrial parks: industrial symbiosis (PoRo)

 • Betreft: Industrieparken in Polen en Roemenië helpen bij het verlagen van hun impact op het milieu en bij het organiseren en managen van hun bedrijvenparken op een duurzame manier
 • Financier: Ministerie Internationaal Vlaanderen, Departement Internationaal Vlaanderen, Afdeling Buitenlandse Zaken
 • Deelbudget: 11.25 kEUR
 • Promotor: prof. Vandecasteele
 • Samenwerking met: GroepT, Vlaamse Kamer van Koophandel, Interleuven, Technological University of Lodz, Industrial Park Boruta (Lodz), Rompetrol Navodari Park (Constanta), Varfil Industrial Park (Brasov)
 • Looptijd: 14 januari 2008 - 14 januari 2010

Milieuwetgevingsnavigator (M-Navigator)

 • Betreft: Uitbouw van de index 'stoffen en parameters' in de milieuwetgevingsnavigator
 • Financier: EWI - Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO)
 • Deelbudget: 12.5 kEUR
 • Promotor: prof. Van Eetvelde
 • Samenwerking met: RE10 (Centrum voor Milieurecht)
 • Looptijd: 1 juli 2008 - 31 december 2010

Mie Energie

 • Betreft: Educatief game rond duurzame en hernieuwbare energie (Meisjes en wetenschap)
 • Financier: EWI - Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO)
 • Promotor: prof. Van Eetvelde
 • Samenwerking met: Power-Link, Big Fish Concepts en Wax Interactive
 • Looptijd: 1 maart 2008 - 31 december 2010

Kosten en baten van aanleg, onderhoud en uitgifte van lokale bedrijventerreinen

 • Betreft: Een inzicht bieden in en overzicht geven van de kosten en baten die gepaard gaan met de ontwikkeling en het beheer van een lokaal bedrijventerrein
 • Financier: Steunpunt ondernemen en internationaal ondernemen
 • Budget: EUR
 • Promotor: prof. Allaert
 • Looptijd:

Milieuwetgevingsnavigator (M-Navigator)

 • Betreft: Uitbouw van de index 'stoffen en parameters' in de milieuwetgevingsnavigator
 • Financier: EWI - Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO)
 • Deelbudget: 17.1 kEUR
 • Promotor: prof. Lavrysen
 • Samenwerking met: RE10 (Centrum voor Milieurecht)
 • Looptijd: 1 januari 2006 - 30 juni 2008

Bedrijventerreinmanagement (BTM)

 • Betreft: hefboom voor de opstart en zelfontwikkeling van parkbeheer op Oost-, West- en Zeeuws-Vlaamse bedrijventerreinen
 • Financier: Interreg IIIA - Euregio Scheldemond
 • Promotor: prof. Van Eetvelde
 • Bedrag: 241 kEUR
 • Samenwerking met: POM West- en Oost-Vlaanderen (Provinciale Ontwikkelingsmaatschappijen), provincie Zeeland en Hogeschool Zeeland
 • Looptijd: 1 januari 2006 - 31 mei 2008
=> Lees hier nog meer over het project 'Bedrijventerreinmanagement'.

Berekeningsmethodieken en veiligheidsmaatregelen voor transport van gevaarlijke stoffen (TWOL)

 • Betreft: in kaart brengen van veilligheidsaspecten van gevaarlijke stoffen
 • Financier: Departement Leefmilieu, Natuur en Energie - dienst Veiligheidsrapportering
 • Bedrag:
 • Promotor: prof. Lauwers
 • Samenwerking met: IR15 - Afdeling Mobiliteit en Ruimtelijke Planning (AMRP)
 • Looptijd: 1 februari 2008 - 30 april 2008

Ontwerp van een duurzaam bedrijventerrein - Blikstraat Wijnegem (CO2N)

 • Betreft: Studie naar CO2-neutraliteit op een nieuw te inrichten bedrijventerrein ten behoeve van de POM Antwerpen
 • Financier: POM Antwerpen
 • Bedrag: 75 kEUR
 • Promotor: Arcadis
 • Samenwerking met: IR15 - Afdeling Mobiliteit en Ruimtelijke Planning (AMRP)
 • Looptijd: 1 januari 2008 - 31 maart 2008

Productbalansen (EVA)

 • Betreft: Vergelijkende studie met betrekking tot het totale energiegebruik van producten op basis van gerecycleerde en primaire materialen
 • Financier: Koninklijk Instituut voor het Duurzame Beheer van de Natuurlijke Rijkdommen en de Bevordering van Schone Technologie (KINT)
 • Bedrag: 24.6 kEUR
 • Promotor: prof. Van Eetvelde
 • Samenwerking met: Centrum voor Duurzame Ontwikkeling (CDO)
 • Looptijd: 1 mei 2007 - 29 februari 2008

Biologische veiligheid (BIOTRAM)

 • Betreft: Biologische veiligheid - verkennende incidentenanalyse in Vlaanderen
 • Financier: Vlaamse Milieumaatschappij - Milieurapportering (VMM - MIRA)
 • Bedrag: 18.1 kEUR
 • Promotor: prof. Van Eetvelde
 • Looptijd: 1 september 2006 - 31 januari 2006

Duurzaam wetenschapspark Greenbridge (Plassendale Bèta)

 • Betreft: Oprichting van een beheersstructuur, uitwerking van een ruimtelijk inrichtingsplan en structurele groenaanleg tot ondersteuning van de promotie van het wetenschapspark Greenbridge
 • Financier: EFRO (50%)/Vlaanderen (35%) - Regionaal Programma Innovatieve Acties in Vlaanderen (PIAV) 'Duurzaam beheer en duurzame inrichting van bedrijventerreinen'
 • Bedrag: 283 kEUR
 • Promotor: prof. Van Eetvelde
 • Samenwerking met: IR15 - Afdeling Mobiliteit en Ruimtelijke Planning (AMRP)
 • Looptijd: 1 februari 2004 - 31 december 2005
=> Lees hier nog meer over het project 'Duurzaam Wetenschapspark Greenbridge'.

Duurzaam Technologiepark Zwijnaarde (Ardoyen Bèta)

 • Betreft: Oprichting van een juridische structuur, beheer en inrichting van de site en implementatie van een waterbeheerssysteem op het Technologiepark Zwijnaarde
 • Financier: EFRO (50%)/Vlaanderen (35%) - Regionaal Programma Innovatieve Acties in Vlaanderen (PIAV) 'Duurzaam beheer en duurzame inrichting van bedrijventerreinen'
 • Bedrag: 333.6 kEUR
 • Promotor: prof. Van Eetvelde
 • Samenwerking met: TW15 - Afdeling Mobiliteit en Ruimtelijke Planning (AMRP)
 • Looptijd: 1 december 2003 - 31 december 2005
=> Lees hier nog meer over het project 'Duurzaam Technologiepark Zwijnaarde'.

Milieuwetgevingsnavigator (M-Navigator)

 • Betreft: Uitbouw van de index 'stoffen en parameters' in de milieuwetgevingsnavigator
 • Financier: EWI - Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO)
 • Bedrag: 15 kEUR
 • Promotor: prof. Lavrysen
 • Samenwerking met: RE10 - Centrum voor Milieurecht
 • Looptijd: 1 juni 2003 - 30 november 2005

Vlir afvalwater

 • Betreft: Studie van de afvalwaterproblematiek van Vlaamse universiteiten
 • Financier: Vlaamse Interuniversitaire Raad (Vlir)
 • Bedrag: 15.7 kEUR
 • Promotor: prof. Verloo en prof. Steurbaut
 • Samenwerking met: LA08/LA03 - Labo voor analytische chemie en toegepaste ecochemie / Labo voor fytofarmacie
 • Looptijd: 1 oktober 2004 - 30 juni 2005

Juridische structuur - Bedrijvencluster

 • Betreft: Studie van samenwerkingsvormen voor bedrijvenclusters en draaiboek voor de oprichting van een koepelstructuur voor het Technologiepark Zwijnaarde
 • Financier: Interreg IIIA - Euregio Scheldemond 'Over de grens, van mens tot mens'; Cofinanciers: Stad Gent, Provincie Oost-Vlaanderen, Stad Terneuzen, Provincie Zeeland
 • Bedrag: 50 kEUR
 • Samenwerking met: toenmalige Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij Oost-Vlaanderen (GOMOV)
 • Looptijd: 1 maart 2003 - 30 april 2004
=> Lees hier nog meer over het project 'Juridische structuur - Bedrijvencluster'.

MRB